เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สสอ.ค้อวัง

อำเภอค้อวัง


     ประวัติอำเภอค้อวัง

                อำเภอค้อวัง เดิมมีชื่อว่า “บ้านโนนค้อ” ตำบลฟ้าห่วน อำเภอมหาชนะชัย ต่อมามีพระภิกษุกรรมฐานรูปหนึ่งชื่อว่า “หลวงปู่วัง” เดินทางมาจากอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาบำเพ็ญตนอยู่ ณ บ้านโนนค้อ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีผู้คนอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่มากขึ้น และได้เรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านค้อวัง” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ต่อมาท้องที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีอาณาเขตกว้างขวาง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 108 หมู่บ้าน การปกครองไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะท้องที่ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส และตำบลน้ำอ้อม อีกทั้ง 3 ตำบลนี้ระยะทางห่างไกลจากที่ตั้งอำเภอ การคมนาคมติดต่อกับอำเภอไม่สะดวกและลำบาก มีโจรผู้ร้ายชุกชุม เพื่อแบ่งภาระการปกครองและเป็นการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้ขอแยกจากอำเภอมหาชนะชัยตั้งเป็นกิ่งอำเภอค้อวัง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พุทธศักราช 2518 แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล คือ ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลน้ำอ้อม รวมทั้งสิ้น 30 หมู่บ้าน ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2522 และได้แบ่งเขตการปกครองในขณะนั้นออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลน้ำอ้อม และตำบลค้อวัง

คำขวัญ

   ค้อวังเมืองน่าอยู่ ถิ่นหลวงปู่มหาแปลง  แหล่งข้าวปลาลุ่มน้ำชี ประเพณี  ล้วนงดงาม เลื่องลือนามผลิตภัณฑ์

การปกครอง

แบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ออกเป็น 45 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 4 อบต. ดังนี้

  1. เทศบาลตำบลค้อวัง รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน
  2. ตำบลฟ้าห่วน รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน
  3. ตำบลค้อวัง รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน
  4. ตำบลน้ำอ้อม รับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน
  5. ตำบลกุดน้ำใส รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน

ที่ตั้งและขนาด

      อำเภอค้อวัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดยโสธร ห่างจากจังหวัดยโสธร ประมาณ 70 กิโลเมตร มีพื้นที่ 150 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 93,750 ไร่

อาณาเขต

      ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

      ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ลักษณะภูมิประเทศ

      สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอค้อวัง เป็นที่ราบ ลักษณะของดินเป็นดินปนทราย มีฝนตกระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน และแห้งแล้งในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี

สภาพภูมิอากาศ

    ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม


ปัจจุบันมี นายสราวุธ  นามสีลี ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอค้อวัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565


Online Service

 hdc logo  ITA สสอ.ค้อวัง  Buy  สปสช.  icon SMS
 สมัครสอบ  Krungthai Digital Health Platform  E office  ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรค  dashboard
 media  Images upload  Eclaim  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  ระบบลาออนไลน์
 CG  Webboard  Moph Claim  NHSO New Authen Code  กองทุน

นายสมชาติ  ยอดดี
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง

Text Here
  •  โทรศัพท์ : 090-746-1819
  •  Facebook :: เลขที่ 1 หมู่ 11 ถนนค้อวัง-พลไว 
    ตำบลค้อวัง  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  35160 
  •  E-mail :: ssokhowang@gmail.com
Text Here

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เมื่อ วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายสมชาติ ยอดดี สาธารณสุขอำเภอค้อวัง พร้อมด้วยผู้ช่วยสาธารณุอำเภอทั้ง 2 ทน และผู้แทนเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอค้อวัง...

เ มื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายสราวุธ นามสีลี นายอำเภอค้อวังพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหนี่สาธารณสุข...

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10...

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระดานข่าว

Text Here

ข่าวรอบรั้ว รพ.สต.

รอบรั้ว รพ.สต.

drsuriya - Tuesday, 28 February 2023 12:15

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายสราวุธ นามสีลี นายอำเภอค้อวังได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดแนมสุขภาพจิตในชุมชน ระดับตำบล...

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง ตำบลฟ้าห่วน...

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม...

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย...

เ มื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นาง เกยูร นิระบุตร...

จดหมายข่าวสาธารณสุข

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-สมัครสอบ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -สมัครสอบ

Wednesday, 25 January 2023 16:34

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง...

Monday, 23 January 2023 13:29

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข...

Friday, 13 January 2023 11:29

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ...

Wednesday, 15 June 2022 14:19

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ...

Monday, 01 November 2021 09:13

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ...

ปฏิทินกิจกรรม

Calenda

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ