เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Image

วิสัยทัศน์

" เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข "

พันธกิจองค์กร

 • พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวยโสธรทุกกลุ่มวัย โดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ

 • พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 • พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

 • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 • สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ค่านิยม

Image

เป้าประสงค์หลัก

 • ประชาชนชาวยโสธรทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ

 • ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน

 • บุคลากรมีสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

 • ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 • ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย

 • การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • การพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตบุคลากร

 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน