เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง
โครงสร้างบริหารงาน สสอ.

นายสมชาติ  ยอดดี
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง

090-746-1819

นายธนกร วอทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ฝ่ายบริหาร

091-891-4491

นายกัณภพ  กันหาพันธ์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ฝ่ายวิชาการ

089-846-2654

นางสาวจินตนา  รักษา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

088-519-2603

นางสาววิภาดา  ป้องปลา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

083-148-6444

นางสาวสาวิตรี  สีสอน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

085-960-0468

นางอาภารัตน์  ผาจำปา
นักวิชาการสาธารณสุข

094-049-1714

นายพัน  หอมอ่อน
ลูกจ้างทำความสะอาด

นางสาวกานต์ธิดา  แสงกล้า
เจ้าหน้าที่การเงิน