เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวง จังหวัดยโสธร ร่วมกับเครือข่ายบริกสุขภาพอำเภอค้อวัง ให้บริการตรวจคัดกรองภาวะแรกซ้อนแก่ผู้ป่วยเบาหวานนพื้นที่คำบลฟ้าห่วน โดยมีผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่เข้ารับบริการจำนวน 189 คน
PM ตรวจตาโพนเมือง