เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

นายวุฒินันต์  สุดบอนิจ
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ตั้งแต่  9  กันยายน 2564   ถึง 20 มีนาคม 2566

นายพันธ์ทอง  จันทร์สว่าง
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ตั้งแต่        ถึง 20 มีนาคม 2564

นายทิวา  เพิ่มศรี
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ตั้งแต่        ถึง 20 มีนาคม 2564

นายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ตั้งแต่        ถึง 20 มีนาคม 2564

นายรัศมี  ตรีแสน
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง

นายชำนาญ  มาลัย
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง

นายวีระมิตร บุญโถน
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง

นายจำนงค์  ไชยเสนา
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง

นายมงคล  สุทธิอาคาร
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง

นายจำนงค์  ไชยเสนา
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง

นายจำนงค์  ไชยเสนา
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง

นายจำนงค์  ไชยเสนา
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง

นายจำนงค์  ไชยเสนา
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง

นายจำนงค์  ไชยเสนา
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง

นายจำนงค์  ไชยเสนา
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง

นายจำนงค์  ไชยเสนา
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง