Tiu

รพ.สต.ติ้ว

Tiu Tambon Health Promoting Hospital

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นางสุดา กันหาพันธ์

นางสุดา กันหาพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นส.สมฤทัย ศรีสอน

นส.สมฤทัย ศรีสอน

นักวิชาการสาธารณสุข
นางอาภารัตน์ ผาจำปา

นางอาภารัตน์ ผาจำปา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติ้ว

นายอานนท์ ขาวสะอาด

นายอานนท์ ขาวสะอาด

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวอารีญา เจริญวัย

แพทย์แผนไทย