นายอัครเดช พุฒพันธ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง