นายกัณภพ กันหาพันธ์

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายวิชาการ