นายกฤษณ์พิสิษฐ์ พิมพ์ภาค

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม