นส.สุพัตตรา กาญจนวิชิต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ