Siripattana

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิริพัฒนา

Siripattana Tambon Health Promoting Hospital
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. วันหยุดเสา-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 -16.30 น. ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน คลีนิกโรคเบาหวานความดันทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน
Readmore

ตารางการให้บริการ

วัน เช้า 08.30-12.00 น. บ่าย 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน
วันอังคาร ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน
วันพุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลีนิควางแผนครอบครัว
วันพฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจพัฒนาการ
วันศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. วันหยุดเสา-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 -16.30 น. ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน คลีนิกโรคเบาหวานความดันทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน
Readmore

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Staff
นายอัคเดช พุฒพันธ์

นายอัคเดช พุฒพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางจิรดา มัทกิจ

นางจิรดา มัทกิจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายสรอรรถ จันทร์เขียว

นายสรอรรถ จันทร์เขียว

แพทย์แผนไทย
นางสาววันเพ็ญ ทุมณี

นางสาววันเพ็ญ ทุมณี

นักวิชาการสาธารณสุข
1932

POP

6

House

549

Home

1932

POP