Louanoi

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย

Louanoi Tambon Health Promoting Hospital
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย
 ตั้งอยู่ บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
 มีหมู่บ้านรับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 381 หลังคาเรือน ประชากรจำนวน 1,892 คน

รพ.สต.เหล่าน้อย เปิดให้บริการประชาชนทั้ง การตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ตารางการให้บริการ

วัน เช้า 08.30-12.00 น. บ่าย 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน
วันอังคาร ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน
วันพุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลีนิควางแผนครอบครัว
วันพฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจพัฒนาการ
วันศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Staff
นางเกยูร

นางเกยูร

นิระบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นส.สุพัตรา

นส.สุพัตรา

กาญจนวิชิต
นักวิชาการสาธารณสุข
นายอธิศักดิ์

นายอธิศักดิ์

เฉลิมสุข
นักวิชาการสาธารณสุข