Namaom

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม

Namaom Tambon Health Promoting Hospital
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม
 ตั้งอยู่ บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
 มีหมู่บ้านรับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 581 หลังคาเรือน ประชากรจำนวน 3,030 คน

การบริการ

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. วันหยุดเสา-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 -16.30 น. ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน คลีนิกโรคเบาหวานความดันทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน

ตารางให้บริการ

วัน เช้า 08.30-12.00 น. บ่าย 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน
วันอังคาร ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน
วันพุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลีนิควางแผนครอบครัว
วันพฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจพัฒนาการ
วันศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Staff
นางสุมิตตรา นากรณ์

นางสุมิตตรา นากรณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.น้ำอ้อม
นางพัชรี เฉลิมสุข

นางพัชรี เฉลิมสุข

นักวิชาการสาธารณสุข
นส.เขมินทรา ทองศรี

นส.เขมินทรา ทองศรี

พยาบาลวิชาชีพ
นส.จุฑาภรณ์ พันธุมา

นส.จุฑาภรณ์ พันธุมา

แพทย์แผนไทย