Vission

วิสัยทัศน์ พันธะกิจ

vission

วิสัยทัศน์

" เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข "


พันธะกิจองค์กร

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวยโสธรทุกกลุ่มวัย โดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ
 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ค่านิยม

เป้าประสงค์หลัก

 ประชาชนชาวยโสธรทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
 ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 บุคลากรมีสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย
 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
 การพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตบุคลากร
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน