structure

โครงสร้างองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง

Khowang Distric Health Office
นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ

นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง

 โทรศัพท์ 081-393-4494

นายกัณภพ กันหาพันธ์

นายกัณภพ กันหาพันธ์

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง

 โทรศัพท์ 089-8462654

 •  งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 •  งานบริหารงานทั่วไป
 •  งานการเงิน การบัญชี
 •  งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 •  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 •  งานบริหารงานบุคคล
 •  งานนิติการ
 •  งานข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
 •  งานนิเทศติดตามและประเมินผล
 •  งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ
 •  งานประกันสุขภาพ
 •  งานระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
 •  งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 •  งานพัฒนามาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ
 •  งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงาน
 •  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 รับผิดชอบ รพ.สต.โพนเมือง

นางสาววิภาดา ป้องปลา

นางสาววิภาดา ป้องปลา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 โทรศัพท์ 083-148-6444

 •  งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 •  งานอนามัยแม่และเด็ก พัฒนาการเด็ก
 •  งานวางแผนครอบครัว
 •  งานสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ / Long Term Care
 •  งานสนับสนุนหน่วยแพทย์ พอสว.
 •  งานคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก
 •  งานมะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี
 •  งานป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
 •  งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงาน
 •  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 รับผิดชอบ รพ.สต.น้ำอ้อม

นายณัฐนันท์ สงครามมา

นายณัฐนันท์ สงครามมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 โทรศัพท์ 094-307-7998

 •  งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
 •  งานระบาดวิทยาและ SRRT
 •  งานควบคุมโรคสัตว์และแมลงนำโรค
 •  งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
 •  งานป้องกันควบคุมยาเสพติด การบริโภคสุราและยาสูบ
 •  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 •  งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน
 •  งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงาน
 •  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 รับผิดชอบ รพ.สต.ติ้ว

นางอาภารัตน์ ผาจำปา

นางอาภารัตน์ ผาจำปา

นักวิชาการสาธารณสุข

 โทรศัพท์ 094-049-1714

 •  งานสุขภาพภาคประชาชน
 •  งานพัฒนาระบบบริการ DHS PCC PMQA
 •  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 •  งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงาน
 •  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 รับผิดชอบ รพ.สต.ติ้ว

นางสาวจินตนา รักษา

นางสาวจินตนา รักษา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 โทรศัพท์ 088-519-2603

 •  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 •  งานบริหารเวชภัณฑ์และเภสัชกรรมปฐมภูมิ
 •  งานอาชีวอนามัย
 •  งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 •  งานโภชนาการ และงานอนามัยโรงเรียน
 •  งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
 •  งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 •  งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
 •  งานทันตสาธารณสุข
 •  งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงาน

 รับผิดชอบ รพ.สต.ศิริพัฒนา