BossRetire

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอค้อวัง

นายแสวง ปทุมกุล

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ตั้งแต่ ถึง สถานะปัจจุบัน ::

นายสะอาด เสมอภาค

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ตั้งแต่ ถึง

นายสมร ครอบบัวบาน

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ตั้งแต่ ถึง

นายสำเริง พูลทวี

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ตั้งแต่ ถึง

นายประวงค์ อดกลั้น

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ตั้งแต่ ถึง

นายจำนงค์ ไชยเสนา

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ตั้งแต่ ถึง

นายวีระมิตร บุญโถน

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ตั้งแต่ ถึง

นายมงคล สุทธิอาคาร

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ตั้งแต่ ถึง

นายเชาวฤทธิ์ ปรีชากิจ

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ตั้งแต่ ถึง
นายชำนาญ มาลัย

นายชำนาญ มาลัย

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ตั้งแต่ ถึง สถานะปัจจุบัน :: รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นายรัศมี ตรีแสน

นายรัศมี ตรีแสน

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ตั้งแต่ ถึง สถานะปัจจุบัน :: สาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย
นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง

นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ตั้งแต่ ถึง สถานะปัจจุบัน :: สาธารณสุขอเภอป่าติ้ว
นายทิวา เพิ่มศรี

นายทิวา เพิ่มศรี

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
ตั้งแต่ ถึง สถานะปัจจุบัน :: เกษียรณอายุราชการ
นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง

นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง

สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 22 มีนาคม 2564
สถานะปัจจุบัน ::สาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา