Toom Tambon Health Promoting Hospital

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม

Toom Tambon Health Promoting Hospital
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม
 ตั้งอยู่ บ้านตูม หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
 มีหมู่บ้านรับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 981 หลังคาเรือน ประชากรจำนวน 4,392 คน

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. วันหยุดเสา-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 -16.30 น. ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน คลีนิกโรคเบาหวานความดันทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน

วัน เช้า 08.30-12.00 น. บ่าย 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน
วันอังคาร ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน
วันพุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลีนิควางแผนครอบครัว
วันพฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจพัฒนาการ
วันศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Staff
นายกฤษณ์พิสิษฐ์ พิมพ์ภาค

นายกฤษณ์พิสิษฐ์ พิมพ์ภาค

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม
นส.อรุณี สมพันธ์

นส.อรุณี สมพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวปิยะนุช วรรณศิล

นางสาวปิยะนุช วรรณศิล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวอทิตยา จ่าผาย

นางสาวอทิตยา จ่าผาย

นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
นางสาวลำดวน วงค์คำพันธ์

นางสาวลำดวน วงค์คำพันธ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาววันวิสาข์ บุญเต็ม

นางสาววันวิสาข์ บุญเต็ม

แพทย์แผนไทย

Slideshow

no images were found