Tiu Tambon Health Promoting Hospital

รพ.สต.ติ้ว

Tiu Tambon Health Promoting Hospital
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติ้ว
 ตั้งอยู่ บ้านติ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
 มีหมู่บ้านรับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 581 หลังคาเรือน ประชากรจำนวน 3,438 คน

การให้บริการ

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. วันหยุดเสา-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 -16.30 น. ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน คลีนิกโรคเบาหวานความดันทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน

วัน เช้า 08.30-12.00 น. บ่าย 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน
วันอังคาร ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน
วันพุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลีนิควางแผนครอบครัว
วันพฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจพัฒนาการ
วันศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Staff
นางอาภารัตน์ ผาจำปา

นางอาภารัตน์ ผาจำปา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ติ้ว
นางสุดา กันหาพันธ์

นางสุดา กันหาพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายอานนท์ ขาวสะอาด

นายอานนท์ ขาวสะอาด

นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวอารีญา เจริญวัย

นางสาวอารีญา เจริญวัย

แพทย์แผนไทย
นางสาวสมฤทัย ศรีสอน

นางสาวสมฤทัย ศรีสอน

นักวิชาการสาธารณสุข
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ติ้ว