รพ.สต.ประชุม อสม. ประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นาง เกยูร นิระบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าน้อย จัดประชุม อสม.ประจำเดือน

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อย ร่วมกิจกรรมโครงการต้านยาเสพยาติด

        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นางเกยูร นิระบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต้านยาเสพติด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อย ตรวจสุขภาพนักเรียน

         วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นางเกยูร นิระบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อยและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจวัดสายตา และเจาะเลือดเพื่อหาความเข้มข้นของเลือดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Read more

รพ.สต.โพนเมือง ได้รับบริจาค เก้าอี้พลาสติก ใช้สำหรับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายัครเดช  พุฒพันธ์ ผอ.รพ.สต.โพนเมืองและคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โพนเมือง ได้รับมอบเก้าอี้พลาสติก ใช้สำหรับผู้ป่วย จาก ครอบครัวคุณแม่สุดสดี คุณแม่พุฒ ร่วมสุข คุณโกศล โลนุชิต  หมู่ที่ 5 บ้านโพนเมือง ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  จำนวน 19 ตัว  ทางรพ.สต.โพนเมือง จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

Read more

รพ.สต.โพนเมือง ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอัครเดช  พุฒพันธ์ ผอ.รพ.สต. โพนเมือง ได้มอบหมายให้นางสาวนรินทร์รักษ์  พิกุลศรี ได้รับแจ้งเคสมือเท้าปาก 3 ราย  ศพด.บ้านโพนเมือง 1 ราย ศพด. บ้านแข่ 2 ราย จึงได้ออกให้คำแนะนำและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ร่วมกับ อบต.ฟ้าห่วน และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อย ให้บริการคลินิกเบาหวาน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อยได้ให้บริการคลินิกเบาหวาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ซึ่งจะจัดทุกวันอังคารแรกของเดือน มีการวัดความดันโลหิต เจาะเลือด จ่ายยา และให้บริการอาหารเช้าแก่ผู้ที่มารับบริการ โดยมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 54 คน

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อย ลงพื้นที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย ได้ลงพื้นที่พร้อมกับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

Read more

รพ.สต.ติ้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติ้ว ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรม ส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย เเละสมองเจริญเติบโตสมวัย

Read more

รพ.สต.ติ้ว รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติ้ว พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน ร่วมออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

Read more