อำเภอค้อวัง นำเสนองานปฐมภูมิดีเด่น เขตสุขภาพที่ 10

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง นำทีมเสนอผลงานในการคัดเลือกพื้นที่บูรณาการงานปฐมภูมิดีเด่น เขตสุขภาพที่ 10 ในระบบออนไลน์

Read more

สสอ.ค้อวัง อบรมฟื้นฟูความรู้การติดเชื้อในสถานบริการ

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565  นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอค้อวัง ปี 2565

Read more

สสอ.ค้อวัง ตรวจแนะนำร้านค้าร้านชำในพื้นที่ตำบลค้อวัง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565  นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง มอบหมายให้นางสาวจินตนา รักษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลค้อวัง  ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังและให้คำแนะนำร้านค้า ร้านชำ เพื่อแก้ไขปัญหาร้านชำจำหน่ายยาที่ไม่เหมาะสม

Read more

คปสอ.ค้อวัง พัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม To Be Number 1

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565  คปสอ.ค้อวัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 กลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอค้อวัง ณ หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง

Read more

สสอ.ค้อวัง ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาการเด็ก

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย Child & Family Team (CFT) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและไอคิวเด็ก

Read more

สสอ.ค้อวัง ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง มอบหมายให้ นายณัฐนันท์ สงครามมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Read more

สสอ.ค้อวัง ติดตามการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล

  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ทีผ่านมา  นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

Read more

สสอ.ค้อวัง ร่วมซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง มอบหมายให้ นายธนกร วอทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน)

Read more

คปสอ.ค้อวัง ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง นำทีมบุคลากรจาก คปสอ.ค้อวัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับชุมชน ประจำปี 2565

Read more

สสอ.ค้อวัง จัดพิธีมอบแว่นสายตาเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตา“โครงการเด็กไทยสายตาดี”

Read more